Contáctanos

Se queres facernos calquera consulta

*Se precisas anexar algún documento, podes facelo no noso formulario de orzamentos:

Selecciona se estás de acordo

2 + 13 =

De conformidade co establecido na normativa vixente en protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de Activity and Progress, S. L., con NIF B15448293 e domicilio social situado na RÚA NUEVA, 18, 2º ESQ. – 15003 CORUÑA, A (ESPAÑA), coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumprimento da normativa vixente, Activity and Progress, S. L. infórmolle de que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

Activity and Progress, S. L. infórmao de que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. Este é o motivo polo que Activity and Progress, S. L. se compromete a adoptar todas as medidas razoables para que estes se supriman ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal, así como do consentimento prestado para o seu tratamento, dirixindo a súa petición ao enderezo postal indicado máis arriba ou ao enderezo de correo electrónico administracion@traduccionescarraig.com.

Así mesmo, informámoslle de que pode contactar co delegado de Protección de Datos de Activity and Progress, S. L. dirixíndose por escrito ao enderezo de correo electrónico jac@traduccionescarraig.com ou chamando ao teléfono 981 229 587.

Poderá dirixirse á autoridade de control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Co envío do formulario de recollida de datos, acepta a política de privacidade de Activity and Progress, S. L.

Oficinas Comerciais
Rúa Nueva, 18 – 2º Izda.
C.P. 15003, A Coruña
Tel: +34 639 648 534
Fax: +34 981 206 203

Paseo de la Castellana, 91, 4ª Planta-1
C.P. 28046, Madrid
Tel: +34 639 648 534

web@traduccionescarraig.com